Image title

Projekt "Integration through education" odpowiada na problem diametralnie wzrastającej w ostatnich  latach liczby imigrantów i uchodźców przybywających do UE. Wg. danych IOM i UNHCR z grudnia ubiegłego roku, wynika że liczba uchodźców i migrantów, którzy przybyli do UE przekroczyła w 2015r. 1 milion. Z uwagi na brak odpowiednio przygotowanej polityki integracji UE pomoc imigrantom i uchodźcom sprowadza się do uregulowania kwestii prawnych ich pobytu i zaspokojenia pierwszych potrzeb socjalnych. Niewystarczająca jest natomiast liczba podejmowanych działań integracyjnych kierowane do  imigrantów, a także do społeczności lokalnej państw i miast przyjmujących. Ograniczenie działań w zakresie imigrantów i migracji do czynności prewencyjnych i pilnych, wynikających z potrzeby chwili nie stanowi rozwiązania kwestii przyszłości imigrantów w UE. W dobie globalizacji migracje stały się procesem nieuniknionym. Ludzie podróżują i będą podróżować w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia, nauki i rozwoju. Nie ograniczą tego budowane mury, zasieki, czy wzmocnienie lub zamknięcie granic. Należy zatem przygotować się na przyjęcie imigrantów i podjąć działania edukacyjne i integracyjne, tak aby osoby przyjeżdżające do naszych państw stały się częścią społeczeństwa. Osoby pracujące z młodzieżą, w tym z imigrantami i uchodźcami podkreślają brak materiałów do pracy w tym obszarze. 

Celem projektu jest zbodowanie platformy internetowej z materiałami edukacyjnymi dla osób pracujących z młodzieżą, w tym imigrantami i uchodźcami z otwartym dostępem do nich, co umożliwi im włączanie tych tematów w prowadzone działania edukacyjne i integracyjne. Tylko w ten sposób możliwa będzie budowa społeczeństwa włączającego imigrantów i uchodźców, a nie ich marginalizowanie. Odbiorcami projektu są osoby pracujące z młodzieżą, w tym zwłaszcza z imigrantami i uchodźcami w szkołach, na uniwersytetach, w organizacjach pozarządowych, klubach osiedlowych, domach kultury, bibliotekach. Z jednej strony są to osoby doświadczone w pracy z młodzieżą, ale nie zawsze w pracy z imigrantami i uchodźcami. Brakuje im wiedzy i narzędzi do prowadzenia dobrych jakościowo działań edukacyjnych i integracyjnych. Odbiorcami pośrednimi jest młodzież, w tym imigranci i uchodźcy, którzy bez odpowiedniego wsparcia zagrożeni są wykluczeniem społecznym: marginalizacją, bezrobociem, wypadnięciem z systemu edukacji.

Głównym rezultatem projektu będzie stworzenie platformy z materiałami edukacyjnymi dla osób pracujących z młodzieżą, w tym głównie z imigrantami i uchodźcami, a także wypracowanie międzynarodowych standardów działań edukacyjnych i integracyjnych prowadzonych dla tej grupy, jak również rozwinięcie kontaktów i sieci współpracy międzynarodowej osób pracujących z młodymi imigrantami i uchodźcami. Projekt "Integration through education" przyczyni sie do wzrostu kompetencji osób pracujących z młodzieżą, w tym z imigrantami i uchodźcami, którzy otrzymają nowe narzędzia do pracy, w postaci materiałów edukacyjnych. Na poziomie lokalnym zwiększy to ilość prowadzonych działań oraz polepszy ich jakość. Zwiększy się także ilość osób posiadających wiedzę i kompetencje do pracy z imigrantami i uchodźcami. To z kolei przyczyni się do poprawy sytuacji imigrantów i uchodźców, jak także do złagodzenia napięć i konfliktów społecznych poprzez przygotowane działania integracyjne.


Bądź na bieżąco i polub nas na facebook’u

Image title


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+


12/02/2017

Zachęcamy do lektury pierwszego newslettera przygotowanego w ramach projektu! NEWSLETTER 1/2017
W dniach 28 listopada - 2 grudnia 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne wszystkich partnerów. Omówiliśmy harmonogram projektu, zadania do zrobienie na kolejne miesiące, kamienie milowe. Był to także czas burzliwych dyskusji nad rozumieniem integracji i koncepcją włączenia, sytuacją imigrantów i uchodźców w naszych krajach, wyzwań, które napotykamy w codziennej pracy i dobrych praktyk działań integracyjnych (włączających?). Określiliśmy też 25 obszarów tematycznych, które chcemy rozwijać w scenariuszach warsztatów.

Image title

Social-educational initiatives centre PLUS (Litwa), którego główne działania koncentrują się na wspieraniu rozwoju róż-norodności kulturowej i tolerancji wśród różnych grup etnicznych i społecznych, wartości demokratycznych, dialogu międzykulturowego, odpowiedzialności obywatelskiej. Ponadto, aby stworzyć lepsze warunki integracyjne dla imi-grantów i uchodźców mieszkających na Litwie, oferuje różnego rodzaju konsultacje i kursy języka litewskiego.

Make it Better (Portugalia) dążące do tworzenia, rozwoju, adaptacji i stosowania zrównoważonych i odpowiedzialnych modeli i narzędzi pracy wspierających grupy najbardziej pokrzywdzonych. Misją organizacji jest rozwój społeczeństwa we wszystkich jego wymiarach, a mianowicie, gospodarczym, społecznym, środowiskowym i kulturowym, przy zachowaniu moralnej solidarności.

Ecos do Sur (Hiszpania) prowadzi centrum informacji oraz szkolenia dla imigrantów z zakresu edukacji obywatelskiej, rozwoju osobistego i rodzinnego, opieki zdrowotnej, obywatelstwa Europejskiego, edukacji międzykulturowej. Jej działania obejmują debaty i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania i rozwoju nowych technologii, równych praw i metodologi pracy z mirantami.

EURO (Włochy), którego celem jest promowanie i wdrażanie projektów rozwoju lokalnego w Sycylii. Organizacja działa na rzecz nawiązania i rozwoju współpracy międzysektorowej, pomiędzy instytucjami publicznych i prywatnymi. Jego działania są ściśle związane z ośrodkami integracyjnymi, w których prowadzi edukację nieformalną dla młodzieży.