Kim jesteśmy?

Coraz szybciej zmieniający się Świat pociąga za sobą konieczność nieustannej adaptacji do nowych warunków. Z tej właśnie potrzeby wyrosła idea uczenia się przez całe życie (LLL). Dzięki rozwijającym się formom edukacji, takim jak studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, kursy doszkalające czy też Uniwersytet Trzeciego Wieku człowiek ma okazję nadążyć za współczesnością.

Chcemy przekazywać ideę LLL od wczesnych lat edukacji, kiedy to młody człowiek nie tylko zdobywa wiedzę, ale także nabywa nawyki, które stają się częścią jego dorosłego życia. Fundacja IRSE chce zakorzenić koncepcję LLL w polskim społeczeństwie poprzez współpracę z placówkami edukacyjnymi w miastach i wsiach a także realizując projekty edukacyjne wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi. Dużą nadzieje pokładamy również w biznesie, szczególnie tych specjalizujących się w najnowszych technologiach, które można zaadaptować do celów edukacyjnych.

Nasza misja

Misją Fundacji Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi edukacji nieformalnej i rozpowszechnianie koncepcji life long learning.

Fundacja realizuje swe cele poprzez działalność edukacyjną ukierunkowaną na rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej wszystkich grup społecznych oraz instytucji działających w tej przestrzeni.


Nasze działania

1. Organizowanie i finansowanie:

  • spotkań, warsztatów, szkoleń i działalności edukacyjnej;

  • punktów informacji, wymiany doświadczeń, doradztwa, poradnictwa i wsparcia organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich;

  • koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, seminariów, spotkań integracyjnych, programów radiowych i telewizyjnych;

  • działalności wydawniczej;

  • działalności naukowo-badawczej,

  • konkursów i stypendiów,

  • międzynarodowej wymiany młodzieży,

  • organizacji imprez masowych.

2. Współpracę z instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, osobami fizycznymi i prawnymi, inicjatywami obywatelskimi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;

3. Propagowanie koncepcji samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienia III sektora oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej;

4. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

5. Inicjowanie form samopomocy integrujących środowiska młodzieżowe, rodzinne i szkolne w celu minimalizacji zagrożeń społecznych;

6. Wspieranie i inicjowanie współpracy obszaru nauki i biznesu;

7. Promocja i wspieranie mikroprzedsiębiorczości;

8. Kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;

9. Wykorzystanie w swej działalności Internetu, filmu, multimediów i innych nowoczesnych i innowacyjnych środków przekazu;

10. Wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.